Đăng tin

Các ký hiệu viết tắt trong sổ đỏ nhà đất

January 01, 2022 0
Trong giao dịch bất động sản bạn sẽ gặp không ít các ký hiệu viết tắt trong sổ đỏ nhà đất, khiến bạn khó hiểu và nắm bắt được ý nghĩa của từng loại ký hiệu viết tắt này. 
Bên nhà đất sẽ giúp bạn tổng hợp lại bảng viết tắt các ký hiệu có trong sổ đỏ nhà đất, giúp bạn dễ dàng tra cứu nhanh chóng thông tin và ý nghĩa của các ký hiệu viết tắt nhà đất nhà trở nên dễ dàng. 

Có bao nhiêu loại ký hiệu viết tắt trên sổ đỏ nhà đất và bản đồ địa chính? 

Ký hiệu các loại đất theo mục đích sử dụng đất theo Luật đất đai 2013 và được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 01 TT 55/2013/TT-BTNMT như sau:
Về cơ bản theo quy định thì Đất hiện tại được chia ra làm 03 loại: 
1. Đất nông nghiệp (Đất sử dụng cho các mục đích sản xuất nông nghiệp)
2. Đất phi nông nghiệp (Đất sử dụng cho các mục đích không phải nông nghiệp)
2. Đất chưa đưa vào sử dụng.
Các loại đất ấy được ký hiệu theo mã 3 ký tự chữ viết hoa chúng dùng để ký hiệu về mục đích sử dụng các loại đất khác nhau, bao gồm: LUC, LUK, LUN, BHK, NHK, CLN, RSX, RPH, RDD, NTS, LMU, NKH, TSC, DTS, DVH, DYT, DGD, DTT, DKH, DXH, DNG, DSK, CQP, CAN, SKK, SKN, SKT, TMD, SKC, SKS, SKX, DGT, DTL, DDT, DDL, DSH, DKV, DNL, DBV, DCH, DRA, DCK, TON, TIN, NTD, SON, MNC, PNK, BCS, DCS, NCS.
Các ký hiệu viết tắt trong sổ đỏ nhà đất

Ý nghĩa của mỗi ký hiệu trên sổ đỏ nhà đất

Ký hiệu Ý nghĩa
LUC Đất chuyên trồng lúa nước
LUK Đất trồng lúa nước còn lại
LUN Đất trồng lúa nương
BHK Đất trồng cây hàng năm khác
NHK Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác
CLN Đất trồng cây lâu năm
RSX Đất rừng sản xuất
RPH Đất rừng phòng hộ
RDD Đất rừng đặc dụng
NTS Đất nuôi trồng thủy sản
LMU Đất làm muối
NKH Đất nông nghiệp khác
TSC Đất xây dựng trụ sở cơ quan
DTS Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
DVH Đất xây dựng cơ sở văn hóa
DYT Đất xây dựng cơ sở y tế
DGD Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
DTT Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
DKH Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
DXH Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
DNG Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
DSK Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
CQP Đất quốc phòng
CAN Đất an ninh
SKK Đất khu công nghiệp
SKN Đất cụm công nghiệp
SKT Đất khu chế xuất
TMD Đất thương mại, dịch vụ
SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
SKS Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
SKX Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
DGT Đất giao thông
DTL Đất thủy lợi
DDT Đất có di tích lịch sử – văn hóa
DDL Đất có danh lam thắng cảnh
DSH Đất sinh hoạt cộng đồng
DKV Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
DNL Đất công trình năng lượng
DBV Đất công trình bưu chính, viễn thông
DCH Đất chợ
DRA Đất bãi thải, xử lý chất thải
DCK Đất công trình công cộng khác
TON Đất cơ sở tôn giáo
TIN Đất cơ sở tín ngưỡng
NTD Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
SON Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
MNC Đất có mặt nước chuyên dùng
PNK Đất phi nông nghiệp khác
BCS Đất bằng chưa sử dụng
DCS Đất đổi núi chưa sử dụng
NCS Núi đá không có rừng cây

Comments